LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Rapport om vägen till ett fossilfritt flyg 2045

Rapport om vägen till ett fossilfritt flyg 2045

I slutet av januari publiceras rapporten “Vägen till ett fossilfritt flyg 2045”. Rapporten är framtagen inom ramen för innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045. Satsningen har drivits under de senaste två åren med stöd från bland annat Energimyndigheten. Målet för Fossilfritt Flyg 2045 är att skapa en långsiktig nationell plattform som samlar aktörer kring flyget och verkar i synergi med redan etablerade och framgångsrika forsknings- och innovationsmiljöer. Fly Green Fund har tillsammans med stort antal aktörer från hela värdekedjan medverkat i framtagandet av rapporten. Arbetet hänger ihop med den färdplan som branschen tagit fram tillsammans inom ramen för Fossilfritt Sverige. Rapporten har utgått från målet om att allt inrikesflyg ska vara fossilfritt 2030 samt att allt flyg som startar från svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045.

Arbetet har identifierat tre tematiska områden som samtliga är nödvändiga för att målet ska nås. Det handlar om marknadsutveckling för hållbart flytande bränsle, marknadsutveckling mot slutkunden samt utveckling av alternativa tekniker. Dessa områden har sedan brutits ned i en tidslinje som beskriver det önskade läget, behov av investeringar, affärsförutsättningar på marknaden, forskning och utveckling samt kritiska förutsättningar under perioderna 2020-2025, 2025-2030 samt 2030-2045 med målet om att nå ett fossilfritt flyg 2045.

”Med denna rapport hoppas vi både kunna visa att det finns en ambition från all de aktörer som behövas för att flygets omställning ska bli verklighet och att det finns framkomliga vägar. Faktum är att vi tekniskt sätt är redo att ta stora steg för att minska flygets klimatpåverkan och att det som behövs nu är investeringar och långsiktiga spelregler”, säger Fly Green Funds VD David Hild

En av rapportens slutsatser är att en tidig och lyckad omställning av flyget gynnar Sveriges möjligheter att gå före och visa vägen som världens första fossilfria välfärdsnation. Ett antal unika förutsättningar i Sverige, såsom tillgång till grön el och hållbara bioråvaror, samt ett relativt sett tomt luftrum skapar möjligheter för att testa, utvärdera och genomföra hållbara flyglösningar. Starkt, långsiktigt och konsekvent politiskt stöd till omställning av flyget behövs för att uppnå detta. För att uppnå fossilfrihet krävs olika typer av tekniska lösningar samt forsknings- och utvecklingsstöd som är i linje med teknologiernas olika mognadsgrader och långsiktiga potential. En slutsats är att det kommer att krävas flera parallella teknikspår för att nå målet. Vi kommer i framtiden att behöva både biobränsle, elektrobränsle, vätgas och el för framdrivningen av ett fossilfritt flyg. Det kommer även att krävas affärsförändringar av olika slag, exempelvis nya affärsförbindelser inom branschen, tät koordinering av åtgärder med andra branscher och inslag av nya aktörer.

Politiken behöver bidra med mekanismer, t.ex. statliga lånegarantier för off-takeavtal och contracts for difference (CfD) för att underlätta finansiering av anläggningskostnader och skydda mot volatila priser. Politiken kan också bidra med stöd i certifieringen av olika tekniska spår för att påskynda marknadsintroduktion av tekniker med hög potential att bidra till fossilfrihet. Det kommer även att krävas internationell harmonisering och acceptans av hållbarhetskriterier och emissionsfaktorer.

Sverige bör även utforska möjligheter för införandet av nationella subkvoter för inhemska råvaror med hög grad av hållbarhet. Det kommer också att behövas ett utforskande och främjande av betalningsvilja för hållbara reselösningar genom kommunikations- och forskningsinsatser.

Tillsammans med samtliga övriga förslag på åtgärder som lyfts i rapporten har Sverige fantastiska förutsättningar för att nå ett fossilfritt flyg 2045. Nu krävs fortsatta insatser från både offentliga och privata aktörer samt från politiken. Vägen till ett fossilfritt flyg är redan igång – nu är hela ekosystemet redo att tillsammans accelerera arbetet. Rapporten “Vägen till ett fossilfritt flyg 2045” lägger en solid grund för ett strukturerat arbete de närmaste åren.

Läs hela rapporten här