LCP fixed background image

Hantering av personuppgifter (GDRP) inom Fly Green Fund.

För Fly Green Fund är din integritet mycket viktig och Fly Green Fund värderar därför datasäkerhet högt. Av den anledningen kommer Fly Green Fund aldrig att sälja eller dela dina personliga uppgifter till annan part, undantaget då Fly Green Fund är rättsligt förpliktigade att dela information med behörig myndighet.

Nedan följer dina rättigheter och hur Fly Green Fund tillämpar EU:s dataskyddsförordningen GDPR. Det är viktigt att du förstår och känna dig trygg med vår integritetspolicy och hur Fly Green Fund hanterar dina personuppgifter. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@flygreenfund.se

Vad räknas som personuppgift?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt (direkt eller indirekt) kan kopplas till dig, så som namn, personnummer eller adress.

Behandling av personuppgifter omfattar

Allt som rör hanteringen av personuppgifter, manuell eller automatiserad, räknas som ”behandling av personuppgifter”. Hit hör till exempel lagring, kategorisering, komplettering och borttagning av uppgifter.

Personuppgifter som Fly Green Fund kan komma att hantera samt till vad

De enda uppgifter Fly Green Fund hanterar är dem du själv delat med oss i samband med betalning, alternativt och i förekommande fall som du delat med oss genom mail-/brevkorrespondens.

Fly Green Fund behandlar dina personuppgifter främst för att:

 • Fullgöra din betalning
 • Återkoppling Fly Green Fund frågor rörande din betalning.

Uppgifter Fly Green Fund samlar:

 • Namn
 • E-mailadress
 • Företagsnamn (frivillig uppgift)
 • Ort
 • Telefon

Sammanställning över vilka personuppgifter Fly Green Fund behandlar om dig

Nedan finns följer en sammanställning över vilka personuppgifter Fly Green Fund behandlar om dig, på vilken rättslig grund Fly Green Fund gör det och hur länge Fly Green Fund sparar dina uppgifter.

 • Ändamål
  För att ta emot betalningar från allmänheten.
 • Behandlingar som utförs
  • Hantering av betalning
 • Kategorier av personuppgifter
  • Namn
  • Telefon
  • E-post
 • Laglig grund
  Fullgörande av köpeavtalet. Fly Green Fund behöver dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden att ta emot din betalning.
 • Lagringsperiod
  Från dess att betalning gjorts och för en tid om maximalt 36 månader.
 • Ändamål
  Utskick av tackmeddelande
 • Kategorier av personuppgifter
  • Namn
  • E-post
  • Flight nummer
 • Laglig grund
  Berättigat intresse.
 • Lagringsperiod
  36 månader.
 • Ändamål
  Fullgörande av Fly Green Funds rättsliga förpliktelser.
 • Behandlingar som utförs
  Nödvändig hantering för att uppfylla organisationens rättsliga förpliktelse enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.
 • Kategorier av personuppgifter
  • Namn
  • E-post
  • Telefon
 • Laglig grund
  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse att hantera givarärendet.
 • Lagringsperiod
  36 månader.

Fly Green Fund kan komma att dela dina personuppgifter med följande parter

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för din betalning till Fly Green Fund ska kunna genomföras delar Fly Green Fund dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden, d.v.s. ett företag som på Fly Green Funds uppdrag och enligt Fly Green Funds instruktioner behandlar information. Fly Green Fund har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med betalningslösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). Fly Green Fund anlitar Swedbank Pay för dessa banktransaktioner. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Fly Green Fund har samlat in informationen.

Fly Green Fund har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Dessa avtal syftar till att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas personuppgiftsbiträdet åtar sig genom dessa att följa våra säkerhetskrav och gällande lagstiftning rörande hantering av personuppgifter.

Självständigt personuppgiftsansvariga företag/myndigheter

Fly Green Fund delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är Fly Green Fund som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som Fly Green Fund delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om Fly Green Fund är rättsligt förpliktigad att göra så eller misstanke om brott.
 2. Fly Green Fund leverantör av betallösningar (kortinlösande företag, banker eller andra betaltjänstleverantörer).

Personuppgifter som enligt ovan delats med en självständigt personuppgiftsansvarig omfattas av det företagets, eller den aktuella myndighetens, integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Fly Green Fund använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa behandlas personuppgifter. Fly Green Fund värnar din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos Fly Green Fund och endast tillgänglig för Fly Green Funds personal. Några av systemen är molnlösningar eller installerade hos leverantören vilket innebär att Fly Green Fund överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar Fly Green Fund personuppgifter i lokal databas. Detta för att i förekommande fall kunna leverera t.ex. ett gåvobevis.

Var hanterar Fly Green Fund dina personuppgifter

Fly Green Fund strävar efter att alltid hantera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och alla våra interna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Fly Green Fund dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, som exempel om Fly Green Fund delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/ESS. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dina rättigheter styrs av dataskyddslagstiftningen.  

Tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)

Du har rätt att få en bekräftelse på om Fly Green Fund behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över förekommande/behandlade uppgifter. Ett registerutdrag kan kostnadsfritt erhållas per år.

Rätt till rättelse

I det fall dina personuppgifter är felaktiga ska dessa korrigeras på din begäran.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter. Exempel på när det kan vara aktuellt är ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse Fly Green Fund omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

Tänk på att Fly Green Fund kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Det innebär att du kan begära att Fly Green Fund INTE raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring (se mer nedan) och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intressevägning.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t ex via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du aktivt valt att använda någon av våra tjänster eller sökt upp oss för att veta mer om Fly Green Funds verksamhet räknas inte som direktmarknadsföring.

Du har alltid möjlighet att påverka vilka kanaler Fly Green Fund ska använda för utskick och personliga erbjudanden.

Skydd av dina personuppgifter

Fly Green Fund vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att Fly Green Fund har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att Fly Green Fund skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Kontakt vid frågor om dataskydd eller klagomål

Vid frågor eller klagomål rörande Fly Green Funds personuppgiftsbehandling kontakta vänligen info@flygreenfund.se

Vem är ansvarig för Fly Green Funds personuppgiftshantering

Fly Green Fund, organisationsnummer 769630-1907, adress Brändtorpsvägen 16, 392 36 Kalmar, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast i februari 2020 och kan komma att ändras. Om Fly Green Fund gör väsentliga ändringar i texten kommer Fly Green Fund meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Hur använder Fly Green cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Fly Green Fund använder följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)

De cookies Fly Green Fund använder förbättrar normalt sett de tjänster Fly Green Fund erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Fly Green Fund använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Kan besökare på Fly Green Funds hemsida styra användningen av cookies?

I webbläsaren har du möjlighet att anpassa inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.