LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund har medverkat i projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045”

Fly Green Fund har medverkat i projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045”

Fly Green Fund har medverkat i projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045”. Projektet har varit ett samarbete mellan Sjöfartsverket, IVL Svenska miljöinstitutet, Lunds universitet, Air BP, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Svensk luftambulans och Försvarets materielverk  med finansiering av Energimyndigheten. Syftet med projektet har varit att påbörja omställningsprocessen till en fossilfri flygflotta för räddningstjänstaktörer.

Slutrapporten är klar och slutsatsen är bland annat att SAF (Sustainable Aviation Fuel) är ett alternativ till petroleumbaserade flygbränslen som kan bidra till flygets omställning på kort till medellång sikt. Klimatavtrycket från projektdeltagarnas flygverksamheter kan minska snabbt utan att servicegraden sänks om vi får ekonomiska förutsättningar att handla upp SAF. En jämförande analys av två bränslens livscykler visade att svensk produktion av bränsle är fördelaktigt ur

klimatsynpunkt. Det beror dels på att svensk el har låga koldioxidutsläpp, dels på att långväga transporter kan undvikas.

Mer information om projektet och slutrapporten finns här