LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Almedalen: Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?

Almedalen: Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?

[:sv]Fly Green Fund var ett av de medlemsföretag som branschorganisationen IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjudit in till ett välbesökt seminarium med rubriken ”Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?”.

IKEMseminariet

IKEMseminariet

Fly Green Fund var ett av de medlemsföretag som branschorganisationen IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjudit in till ett välbesökt seminarium med rubriken ”Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?”.

Seminariet ingick i onsdagens tema Cirkulär ekonomi i Industriområdet, där 13 industriorganisationer samarbetar under namnet Industrin tar matchen.

Temadagen invigdes av miljöminister Karolina Skog, Miljöpartiet, som bland annat framhöll att miljö- och klimatfrågorna behöver integreras i alla samhällsområden.

– Cirkulär ekonomi är en helt avgörande beståndsdel i det svenska miljö- och klimatarbetet, konstaterade Karolina Skog.

I debattpanelen ingick Maria Fiskerud, vd på Fly Green Fund, Maria Wetterstrand, ordförande i Miljömålsrådet som drivs av regeringen, Johan Widheden, hållbarhetschef på Akzo Nobel och Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB Sverige.

Deltog gjorde även Stefan Henningsson, talesperson för klimatinnovationer i Världsnaturfonden WWF Sverige, Victor Rundquist, miljö- och landsbygdspolitisk talesperson i CUF och Philip Botström, förbundsordförande i SSU.

Maria Fiskerud påpekade bland annat att det är viktigt med samarbete i hela värdekedjan – och att stat och myndigheter gärna får gå i bräschen.

– Vi måste göra omställningen tillsammans. Flyget är en lågprismarknad och kan inte göra det på egen hand, betonade hon.

Maria Fiskerud förklarade även att bioflygbränsle fungerar som grön el och att Fly Green Fund i praktiken säljer minskat koldioxidavtryck vid flygning:

– World Economic Forum har tittat på vår affärsmodell. Deras slutsats är att den troligen kan användas även inom fler områden.

Text: Lena Lidberg, Foto: Vilma Fiskerud[:en]IKEMseminariet

Fly Green Fund was one of the membership organisations invited by the trade association IKEM – Innovation and Chemical Industries in Sweden to a well-visited seminar entitled ”Environmental Objectives lead to better environment and competitiveness – true or false?”.

IKEMseminariet

Fly Green Fund was one of the membership organisations invited by the trade association IKEM – Innovation and Chemical Industries in Sweden to a well-visited seminar entitled ”Environmental Objectives lead to better environment and competitiveness – true or false?”.

The seminar was a part of Wednesday’s theme Circular economy in the Industrial area, where 13 industrial organisations cooperate under the headline “Industry takes the challenge.”

The theme day was opened by Karolina Skog, Minister for the Environment (Green Party), who among other things stressed that environment and climate issues need to be integrated in all areas of society.

“Circular economy is a decisive element of the Swedish environment and climate work”, Karolina Skog stated.

Participants on the panel were Maria Fiskerud, MD Fly Green Fund, Maria Wetterstrand, chairperson of the The Environmental Objectives Council, set up by the government, Johan Widheden, Sustainability Manager at Akzo Nobel and Lena Westerholm, Sustainability Manager at ABB Sweden.

Also participating were Stefan Henningsson, spokesperson for climate innovations at WWF Sweden, Victor Rundquist, spokesperson for environment and rural policies in the Centre Party Youth and Philip Botström, president of the Swedish Social Democratic Youth League.

Maria Fiskerud pointed out that cooperation in the entire value chain is important – and that the state and authorities are most welcome to lead the way.

“We must carry out the transition together. Aviation is a low price market and cannot achieve it on its own”, she stressed.

Maria Fiskerud also explained that bio jet fuel works like green electricity and that Fly Green Fund in practice sells decreased CO2 footprint per flight:

“World Economic Forum has taken a look at our business model. They have concluded that it can probably be used in other areas as well.”[:]