Fly Green Fund » Swedavia

Ska du flyga från Swedavias flygplatser?

Flyg fossilfritt och stöd ett grönare flyg!

En grönare resa börjar här

Klimatreduktion i tre steg

01

Beräkna ditt koldioxidavtryck

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator nedan räknar du ut hur stort koldioxidavtryck din resa orsakar

02

Välj belopp

Välj om du vill reducera hela eller delar av ditt koldioxidavtryck – oavsett belopp bidrar du till att minska flygets klimatpåverkan.

03

Betala enkelt med Swish eller kort

Välj den betalmetod som passar dig bäst, Swish eller kort.

Beräkna resans CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Genom att välja fossilfritt flygbränsle bidrar du till flygets omställning

Vill du minska klimatavtrycket från din resa och samtidigt bidra till flygets gröna omställning? Vi samarbetar med Fly Green Fund för att minska flygets klimatavtryck och bidra till utvecklingen och användning bioflygbränsle. Oavsett om du reser i tjänsten eller privat kan du vara med! Genom att köpa biobränsle reducerar du hela eller delar av din flygresas koldioxidavtryck. Kom ihåg, varje droppe biobränsle räknas!

Snabba svar

Vad är Fly Green Fund?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera flygresans klimatavtryck genom köp av hållbara flygbränslen. Vid sidan av att köpet av det hållbara bränslet bidrar till en direkt koldioxidreduktionen från inom flygsektorn, är målet att öka efterfrågan på hållbara flygbränslen och att bidra till en storskalig bränsleproduktion i norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen och därmed minskar flygtrafikens klimatavtryck.

Läs mer om Fly Green Fund

Hur beräknas utsläppet i utsläppskalkylatorn?

Vår utsläppskalkylator utgår från snittförbrukningen från ett stort antal flygplanstyper och flygsträckans längd. Flygsträckan är beräknad som kortaste sträcka mellan destinationerna (det s.k. storcirkelavståndet) plus en sträcka för in- och utflygning.  Resultatet är ungefärligt då många faktorer, så som väder, trafiksituation, antal passagerare m.m. påverkar bränsleåtgången för – och därmed koldioxidutsläppet från – varje enskild flygning. Utsläppskalkylatorn räknar inte in de så kallade höghöjdseffekterna då dessa inte beror på koldioxid utan andra utsläpp. Om effekten uppstår och hur stor påverkan den ger varierar också stort mellan flygplanstyp, bränsle, årstider, tid på dygnet, väder och geografiskt område. Läs mer om dessa i FAQ:n.

 

Km Kg CO₂-utsläpp/
passagerarkilometer
Upp till 560 0,1086
561-899 0,104
900-1299 0,0907
1300-1899 0,089
1900-3199 0,076
3200-6299 0,083
6300- 0,074

 

Distanskorrigering
Storcirkelavstånd Tillägg
Mindre än 550 km  50 km
550 – 5500 km 100 km
Mer än 5500 km 125 km

Hur kan jag som privatperson flyga mer hållbart?

Du kan swisha pengar till Fly Green Fund: 123 131 4137 eller betala med kort på denna sida. Använd kalkylatorn för att beräkna ungefär hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till. Hur stor del av resan som du vill reducera avgör du så klart själv. Kom ihåg att även en mindre reduktion är en investering i ett hållbarare flyg.

Hur hanterar flyget höghöjdseffekten?

Flyget måste, precis som alla andra transportslag, minska hela sin klimatpåverkan. När flygbränslet förbränns på hög höjd (8 000 till 12 000 meter) kan de kväveoxider, sotpartiklar och vattenånga som finns i flygplanets avgaser bidra till att värma atmosfären genom s.k. höghöjdseffekter. Om effekten uppstår och hur stor påverkan den ger varierar också stort mellan flygplanstyp, bränsle, årstider, tid på dygnet, väder och geografiskt område. Till skillnad från koldioxid, som påverkar klimatet i många år och ackumuleras, ”lever” höghöjdseffekterna betydligt kortare tid, från några sekunder till någon vecka. På grund av de helt olika sätt som olika utsläpp påverkar klimatet och de helt olika tider som utsläppen finns kvar i atmosfären måste utsläppen behandlas var för sig.

Den senaste forskningen beräknar att flyget står för 3,5 procent av människans bidrag till den globala uppvärmningen när hänsyn tas till höghöjdseffekten. Av dessa utgörs två tredjedelar av höghöjdseffekter och en tredjedel av koldioxidutsläppen. Forskning visar att det i praktiken är inom en mycket liten del av den globalt flugna sträckan som dessa skadliga effekter uppstår. Därför arbetar man nu för att, genom bättre väderprognoser och effektivare flygledning, förutse och undvika områden samt flyghöjder där flyget orsakar höghöjdspåverkan.

Höghöjdseffekter är främst ett problem för flygresor på över en timme eftersom flygningar inom en timme inte når de kritiska höjderna eller enbart befinner sig en kort stund inom dessa. Det kan därför vara värt att notera att många inrikesresor inte bidrar till dessa effekter. Turbopropflygplan (propellerflygplan) flyger alltid under de flyghöjder där problematiken uppstår. Nya jetmotorer orsakar, genom effektivare förbränning och därmed renare avgaser, mindre höghöjdseffekter än äldre generationers jetmotorer.

Påverkar alternativa bränslen så som biobränslen höghöjdseffekten?

NASA mfl. har genom praktiska studier visat att höghöjdseffekter minskar när flygplan använder hållbara bränslen eftersom avgaserna blir renare. Flygplanstillverkaren Boeing har dessutom noterat att även bränsleförbrukningen minskar när biobränsle använts.

Nyare generationers motorer bidrar också till minskade höghöjdseffekter.

Varför är det viktigt med hållbara flygbränslen (SAF)?

För att bromsa den globala uppvärmningen måste flygets klimatavtryck minska. Tillsammans med teknikutvecklingen är hållbart bränsle en förutsättning för att koldioxidutsläppet från flyg ska reduceras. Eftersom hållbara flygbränslen tillverkas av förnybara råvaror ger det inte några utsläpp av fossil koldioxid vid förbränning i flygplanets motorer.

När du väljer att klimatreducera din flygresa genom köp av hållbara flygbränslen får du direkt klimateffekt eftersom du minskar koldioxidutsläppet från flygtrafiken. Du investerar dessutom i flygets omställning då vi investerar 25% av våra givares bidrag i forskning, kunskapsspridning och projekt som ökar efterfrågan.

Varför är vissa skeptiska till att hållbara flygbränslen (SAF) kan lösa flygets klimatutmaning?

Bränslebytet är en viktig del i flygets hållbarhetsarbete men kan inte helt lösa flygbranschens klimatutmaning. Därför krävs fortsatt teknisk utveckling och föryngring av flygplansflottan samt effektivare användning av luftrummet för att minska bränslebehovet och därmed utsläppen.

Det finns en vanligt förekommande missuppfattning att flygets behov av bränsle är så stort att ett bränslebyte skulle leda till massiv skogsavverkning och undanträngning av livsmedelsproduktionen. Detta stämmer inte. Med det utbud av olika outnyttjade restprodukter som finns, och genom den bredd av råvaror som kan användas till flygbränsle, är det idag fullt möjligt att producera tillräckliga mängder med hållbart bränsle för att täcka flygets och andra sektorers behov.

Vilka står bakom Fly Green fund?

Fonden grundades 2015 av Karlstads Airport, SkyNRG och NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation). Föreningen stöttas idag av två partners, Swedavia och SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) som bidrar till administrativa kostnader.