Fly Green Fund » Örnsköldsvik

Ska du flyga från Örnsköldsvik Airport?

Biojetbränsle minskar det fossila koldioxidutsläppet!

Beräkna resans utsläpp & köp biojet!

eller

ge ett bidrag via Swish

Klimatreduktion i tre steg

01

Beräkna ditt koldioxidavtryck

Du kan antingen välja hur mycket flygtid som biobränslet ska täcka eller utgå från flygresans koldioxidutsläpp genom att använda vår koldioxidkalkylator.

02

Välj belopp

Välj om du vill reducera hela eller delar av ditt koldioxidavtryck – oavsett belopp bidrar du till att minska flygets klimatpåverkan.

03

Betala enkelt med Swish eller kort

Välj den betalmetod som passar dig bäst, Swish eller kort.

Var med på en förnybar resa!

20 min fossilfri flygning

Beräkna resans CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Ge ett valfritt bidrag

Genom att välja fossilfritt flygbränsle bidrar du till flygets omställning

Vill du minska det fossila koldioxidutsläppet från din resa och samtidigt bidra till flygets klimatomställning? Vi på Örnsköldsvik Airport driver på flygets omställning genom flera olika initiativ. Ett av dem är vårt samarbete med Fly Green Fund där vi vill uppmuntra fler att köpa biobränsle för att öka både användning och utveckling. Biobränsle finns och fungerar och kan tankas i dagens flygplan. Så var med och bidra redan idag och bli delaktig i resan för ett fossilfritt flyg. Varje droppe räknas!

Trevlig förnybar resa!

 

 

 

Snabba svar

Vad är Fly Green Fund?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera flygresans klimatavtryck genom köp av  biobränsle. Vid sidan av att köpet av  biobränslet bidrar till en direkt koldioxidreduktion från inom flygsektorn, är målet att öka efterfrågan på biobränsle och att bidra till en storskalig bränsleproduktion i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av biobränsle och därmed minskar flygtrafikens klimatavtryck.

Läs mer om Fly Green Fund

Hur stor är flygets klimatpåverkan?

Flyget stod 2019 (före pandemin) globalt sett för cirka 2,4 procent av människans årliga koldioxidutsläpp. Den totala klimatpåverkan bedöms kunna motsvara upp till 3,5  procent av människans totala klimatpåverkan på grund av extra klimateffekter som vissa utsläpp orsakar på hög höjd (läs mer om höghöjdseffekter under ”Hur hanterar flyget höghöjdseffekten?”). Flyget stod 2019 för 5 procent av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter) varav inrikesflyget stod för motsvarade 0,9 procent (Naturvårdsverket, Biojetutredningen). Utsläppen räknas utifrån mängden flygbränsle som tankas i Sverige och omfattar därmed i princip allt inrikesflyg och avgående internationellt flyg. 

Hur kan jag minska mitt fossila koldioxidutsläpp när jag ska flyga?

Du kan swisha pengar till Fly Green Fund: 123 131 4137 eller betala med kort på denna sida. Använd kalkylatorn för att beräkna ungefär hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till. Hur stor del av resan som du vill reducera avgör du så klart själv. Kom ihåg att även en mindre reduktion är en investering i flygets klimatomställning. 

Hur minskar biobränsle fossilt koldioxidutsläpp?

Användning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser vilket bidrar till klimatförändring. Det är därför väldigt viktigt att vi verkar för att övergå till alternativa bränslen med lägre påverkan på klimatet. Exempel på fossila bränslen är kol, bensin, diesel och naturgas.

Biobränslen är tillverkade av förnybara material och råvaror som naturen återskapar relativt snabbt, till skillnad från fossila råvaror som tillverkas av naturen under lång tid. Det är också viktigt att biobränsle produceras på ett hållbart sätt vilket innebär att det inte ska skada varken djur, människor eller natur. Exempelvis kan biobränsle tillverkas av restprodukter från skogen, slaktavfall eller använd frityrolja. Det innebär att det så kallade biogena utsläppet av koldioxid från biobränslen kan anses som koldioxidneutralt eftersom koldioxiden som släpps ut vid förbränning binds till ny biomassa.

När du väljer att köpa biobränsle reducerar du på så vis det fossila koldioxidutsläppet från din flygresa då du ersätter det fossila bränslet, helt eller delvis, med biobränsle.

Källor: Fossila bränslen (naturvardsverket.se), Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan (naturvardsverket.se)

Hur hanterar flyget höghöjdseffekten?

Flyget måste, precis som alla andra transportslag, minska hela sin klimatpåverkan. När flygbränslet förbränns på hög höjd (8 000 till 12 000 meter) kan de kväveoxider, sotpartiklar och vattenånga som finns i flygplanets avgaser bidra till att värma atmosfären genom s.k. höghöjdseffekter. Om effekten uppstår och hur stor påverkan den ger varierar också stort mellan flygplanstyp, bränsle, årstider, tid på dygnet, väder och geografiskt område. Till skillnad från koldioxid, som påverkar klimatet i många år och ackumuleras, ”lever” höghöjdseffekterna betydligt kortare tid, från några sekunder till någon vecka. På grund av de helt olika sätt som olika utsläpp påverkar klimatet och de helt olika tider som utsläppen finns kvar i atmosfären måste utsläppen behandlas var för sig.

Den senaste forskningen beräknar att flyget står för 3,5 procent av människans bidrag till den globala uppvärmningen när hänsyn tas till höghöjdseffekten. Av dessa utgörs två tredjedelar av höghöjdseffekter och en tredjedel av koldioxidutsläppen. Forskning visar att det i praktiken är inom en mycket liten del av den globalt flugna sträckan som dessa skadliga effekter uppstår. Därför arbetar man nu för att, genom bättre väderprognoser och effektivare flygledning, förutse och undvika områden samt flyghöjder där flyget orsakar höghöjdspåverkan.

Höghöjdseffekter är främst ett problem för flygresor på över en timme eftersom flygningar inom en timme inte når de kritiska höjderna eller enbart befinner sig en kort stund inom dessa. Det kan därför vara värt att notera att många inrikesresor inte bidrar till dessa effekter. Turbopropflygplan (propellerflygplan) flyger alltid under de flyghöjder där problematiken uppstår. Nya jetmotorer orsakar, genom effektivare förbränning och därmed renare avgaser, mindre höghöjdseffekter än äldre generationers jetmotorer.

Påverkar biobränslen höghöjdseffekten?

NASA mfl. har genom praktiska studier visat att höghöjdseffekter minskar när flygplan förbrukar biobränslen eftersom avgaserna blir renare. Flygplanstillverkaren Boeing har dessutom noterat att även bränsleförbrukningen minskar när biobränsle använts.

Nyare generationers motorer bidrar också till minskade höghöjdseffekter.